Vedtekter for Moldovahjelpen

§ 1    NAVN

Navnet på organisasjonen er Moldovahjelpen.

 

§2     FORMÅL OG VIRKSOMHET

Moldovahjelpens formål er å dele evangeliet til folket i Moldova.

Vi ønsker også å yte støtte til fattige mennesker i Moldova,

ved å tilrettelegge for at mennesker i nød skal få bedre forutsetninger for gode og verdige liv.

Hovedfokus er syke, eldre, barn/barnefamilier og ungdom.

Moldovahjelpen engasjerer privatpersoner, menigheter og næringsliv til å gi økonomisk støtte fortrinnsvis på fast basis.

Transport av klær og utstyr kan utføres i samarbeid med annen norsk kristen hjelpeorganisasjon som har trailertransport til Moldova.

Videre ytes det hjelp til gründere som vil starte egen bedrift.

 

§3     TILKNYTNING

Moldovahjelpen er en selvstendig kristen hjelpeorganisasjon som er opprettet som en forening.

Vi samarbeider med Pinseunionen i Moldova for videreformidling av gavene.

 

§4     STYRET.

Styret i Moldovahjelpen skal bestå av 3 – 7 personer. Styret konstituer seg og foretar interne valg hvert år. Moldovahjelpen skal ha en kristen verdilinje som tilsier at alle i styret har en evangelisk tro. Styremøter avholdes minimum hver annen måned. Det blir skrevet referat fra styremøtene.

Styrets leder er ansvarlig for saksliste til styremøtene.

Styret skal gjennomgå status for eksisterende og potensielle fremtidige prosjekter.

Styret skal sørge for at Moldovahjelpens formål ivaretas, og at drift foretas i samsvar med vedtektene. Styreleder har signaturrett.

 

 

 

 

§5     STEMMERETT OG VALGBARHET

Hvert styremedlem har 1 stemme. Saker vedtas med rent flertall.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Det kreves minimum 2/3 av styremedlemmenes tilstedeværelse på et styremøte for å kunne fatte et vedtak.

 

§6     PROTOKOLLFØRING

Styrets leder er ansvarlig for at det føres referat fra styremøter. Av referat skal det som et minimum fremkomme dato, hvem som har deltatt, økonomi/resultat, og saker som har vært behandlet. Kasserer fører årsregnskap.

 

§7     GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret i Moldovahjelpen er basert på frivillighet og styret skal ikke motta godtgjørelse for sitt arbeid.

 

§8     ØKONOMI

Moldovahjelpen har ikke profittformål eller eierinteresse i Moldova.

Utbetalinger og overføringer til Moldova skal dokumenteres skriftlig.

Moldovahjelpen skal ha en kasserer og en valgt revisor for gjennomgang av årsberetning og årsregnskap.

 

§9     OPPLØSNING

Oppløsning av Moldovahjelpen kan bare foretas ved minimum 4/5 flertall i styret. Ved oppløsning skal alle innestående midler og verdier hos Moldovahjelpen, etter fratrekk av utestående kostnader, fordeles til de humanitære arbeider som Moldovahjelpen har samarbeidet med.

Fordelingen avgjøres av styret som beslutter oppløsningen.

 

§10   ETIKK

Når styret representerer utad, må vi huske på at vi er representanter for Moldovahjelpen og er kristne forbilder. Det er viktig å vise varsomhet i forhold til hva som legges ut i sosiale medier.

 

§11   ENDRING AV VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare foretas ved minimum 4/5 flertall i styret.

Powered by Cornerstone